Produkt Počet kusů Cena s DPH

Nákupní řád

Vítejte v elektronickém obchodě SW.CZ.

Nákupní řád SW.CZ Vám poskytne ucelené informace související s objednávkou v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na telefonním čísle 481 001 000 po - pá od 8:00 do 17:00 hodin nebo na emailové adrese info@sw.cz.

Vyplněním a potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Reklamačním a Nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky na email kupujícího. Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, kupní smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, dále jen „NOZ“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu SW.CZ (dále jen prodávající) je:
  Internet Info, s.r.o.
  Milady Horákové 116/109
  160 41 Praha 6

  IČ: 25648071
  DIČ: CZ25648071
  Email: info@sw.cz
  Kontaktní osoby: viz. kontaktní údaje


  Kontaktní údaje:
  Na tuto adresu prosím zasílejte veškerou korespondenci -objednávky, faktury, reklamace apod.
  SW.CZ
  Moskevská 638/8
  Liberec 460 01
  Tel.: 481 001 000
  Fax.: 483 515 291
  Email: info@sw.cz
  URL: http://www.sw.cz

 2. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené v tomto internetovém obchodě jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tento nákupní řád platí pro objednávání zboží ze sortimentu internetového obchodu SW.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Smlouvu je možné uzavřít v českém a slovenském jazyce.
 5. Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) NOZ.

II. Provedení nákupu a uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé kroky průběhu nákupu jsou podrobně popsány v sekci Jak nakupovat.
 2. Po provedení objednávky zůstává smlouva prodávajícím uložena a kupující má ke smlouvě přístup přes speciální odkaz, který od prodávajícího obdrží.
 3. Popis hlavních vlastností, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy a cena, jsou součástí popisu každého zboží.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
 5. Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury (nejedná-li se o dobírku), která je kupujícímu zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
 6. Prodávající prohlašuje, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.
 7. Zákazníci berou na vědomí a souhlasí, že nejsou oprávněni požadovat namísto dárku či bonusu peněžité plnění. Provozovatel e-shopu sw.cz a sw.sk tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán. Na bonusy a dárky není právní nárok. Provozovatel neposkytuje jakákoli další plnění, než jsou uvedená v nákupním řádu. Provozovatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami a za vady bonusů či dárků neodpovídá. Za plnění případných daňových povinností s dárkem či bonusem související je plně odpovědný kupující či zákazník.

III. Dodací podmínky

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím., popř. odeslání zboží (distribuce elektronicky) kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 3. Prodávající dodá zboží do 21 dní od připsání celkové ceny za zboží, tj. včetně balného, ceny za dodání a případných dalších nákladů. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v oddílu III. odst.4.
 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení zálohové faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
 6. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a PPL jako balík nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce (zpravidla s nutností aktivace po internetu).
 7. Cena jednotlivých způsobu dodání je uvedena v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. zálohové faktury, před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou).
 2. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.
 3. K cenám elektronických licencí není připočítáno poštovné a balné.
 4. V případě elektronického dodání si může kupující objednat uložení na datový nosič (např. vypálení a dodání zboží na CD). Při dodání zboží na CD bude cena zvýšena o 179,- Kč bez DPH (cena zahrnuje 1x médium, poštovné a balné), což kupující vybere jako položku při vyplnění objednávky. Zboží objednané na CD se zasílá elektronickou poštou pouze po žádosti kupujícího.
 5. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena včetně DPH je uvedena v závorce pod cenou a bude zobrazena nejpozději před dokončením objednávky. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na vyžádání daňový doklad.
 6. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ má v souladu s §1829 odst. 1 NOZ, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy je možné (mimo jiné) na základě vyplnění vzorového formuláře (zde ke stažení) pro odstoupení od smlouvy (dále jen „Odstoupení od smlouvy“), který je součastí Nákupního řádu a musí být v uvedené lhůtě odeslán na adresu Moskevská 638/8, 460 01, Liberec 1.
 3. Prodávající obratem informuje kupujícího o přijetí Odstoupení od smlouvy.
 4. Zboží, u kterého kupující uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, je kupující povinen odeslat na adresu prodávajícího a to do 14 dní od zaslání Odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu zasláno v nepoškozeném stavu, v původním obalu, pokud je zboží zabaleno ve speciálním obalu, s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno, jakož i se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – zejména potvrzení o právech z vadného plnění, manuál apod.
 5. Prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dní od předání zboží kupujícím převést veškeré prostředky, které od kupujícího obdržel v souvislosti s prodejem zboží, na bankovní účet určený kupujícím nebo je kupujícímu předat v hotovosti na pobočce prodávajícího.
 6. Z nákladů na dodání zboží vrátí prodávající kupujícímu pouze částku ve výši nejlevnějšího způsobu dodání.
 7. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).
 8. Ustanovení o právu na vrácení zboží se nevztahuje na případy kdy:
  1. je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. je zboží zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem, pokud byl porušen jejich původní obal,
  3. je zboží dodávkou novin, periodik nebo časopisů,

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji na SW.CZ se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 2. Společnost Internet Info, s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči kupujícím.
 3. Internet Info, s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

VII. Použití informací

 1. Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů.
 2. Internet Info, s.r.o. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému www.sw.cz využívají automaticky při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu kupujícímu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních obchodních nabídkách či výhodách.

VIII. Vyřizování stížností

 1. Kupující se může se svými stížnostmi obrátit na kontaktní osobu pro vyřizování reklamací: info@sw.cz
 2. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI). Více informací naleznete na www.coi.cz

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Nákupní řád je platný od 1.8.2018 a ruší platnost předchozích nákupních řádů.