Máte otázku? Napíšte nám
Po–Pá: 8:00-16:00

Nákupní řád

Vítejte v elektronickém obchodě SW.CZ.

Nákupní řád SW.CZ Vám poskytne ucelené informace související s objednávkou v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na telefonním čísle 481 001 000 po - pá od 8:00 do 17:00 hodin nebo na emailové adrese info@sw.cz.

Vyplněním a potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Reklamačním a Nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky na email kupujícího. Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, kupní smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, dále jen „NOZ“).

I. Úvodní ustanovení 

Provozovatelem internetového obchodu SW.CZ (dále jen prodávající) je:

 • Internet Info, s.r.o.
 • Milady Horákové 116/109
 • 160 41 Praha 6
 • IČ: 25648071
 • DIČ: CZ25648071
 • Email: info@sw.cz

Kontaktní osoby: viz. kontaktní údaje

Kontaktní údaje:
Na tuto adresu prosím zasílejte veškerou korespondenci -objednávky, faktury, reklamace apod.

 • SW.CZ
 • Moskevská 638/8
 • Liberec 460 01
 • Tel.: 481 001 000
 • Fax.: 483 515 291
 • Email: info@sw.cz
 • URL: https://www.sw.cz

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené v tomto internetovém obchodě jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Tento nákupní řád platí pro objednávání zboží ze sortimentu internetového obchodu SW.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smlouvu je možné uzavřít v českém a slovenském jazyce.

Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) NOZ.

II. Provedení nákupu a uzavření smlouvy

Jednotlivé kroky průběhu nákupu jsou podrobně popsány v sekci Jak nakupovat.

Po provedení objednávky zůstává smlouva prodávajícím uložena a kupující má ke smlouvě přístup přes speciální odkaz, který od prodávajícího obdrží.

Popis hlavních vlastností, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy a cena, jsou součástí popisu každého zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.

Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury (nejedná-li se o dobírku), která je kupujícímu zaslána zároveň s potvrzením objednávky.

Prodávající prohlašuje, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.

Zákazníci berou na vědomí a souhlasí, že nejsou oprávněni požadovat namísto dárku či bonusu peněžité plnění. Provozovatel e-shopu sw.cz a sw.sk tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán. Na bonusy a dárky není právní nárok. Provozovatel neposkytuje jakákoli další plnění, než jsou uvedená v nákupním řádu. Provozovatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami a za vady bonusů či dárků neodpovídá. Za plnění případných daňových povinností s dárkem či bonusem související je plně odpovědný kupující či zákazník.

III. Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.

Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím., popř. odeslání zboží (distribuce elektronicky) kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Prodávající dodá zboží do 21 dní od připsání celkové ceny za zboží, tj. včetně balného, ceny za dodání a případných dalších nákladů. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v oddílu III. odst.4.

Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení zálohové faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a PPL jako balík nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce (zpravidla s nutností aktivace po internetu).

Cena jednotlivých způsobu dodání je uvedena v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.

IV. Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. zálohové faktury, před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou).

Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

K cenám elektronických licencí není připočítáno poštovné a balné.

V případě elektronického dodání si může kupující objednat uložení na datový nosič (např. vypálení a dodání zboží na CD). Při dodání zboží na CD bude cena zvýšena o 179,- Kč bez DPH (cena zahrnuje 1x médium, poštovné a balné), což kupující vybere jako položku při vyplnění objednávky. Zboží objednané na CD se zasílá elektronickou poštou pouze po žádosti kupujícího.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena včetně DPH je uvedena v závorce pod cenou a bude zobrazena nejpozději před dokončením objednávky. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na vyžádání daňový doklad.

Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

V. Sdělení pro spotřebitele

Prodávající sděluje v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ následující informace určené zejména pro spotřebitele:

kontaktní údaje prodávajícího včetně telefonního čísla a e-mailu jsou uvedeny výše v části I Úvodní ustanovení;

smlouva se neuzavírá na dobu neurčitou a jejím předmětem není opakované plnění;

smlouva se uzavírá podle právního řádu České republiky, zejména občanského zákoníku, s vyloučením jakýchkoli norem, které by případně odkazovaly na právní řád jiného státu jako na právo rozhodné;

předmětem smlouvy je získání nevýhradního práva použít software jakožto digitální obsah, případně i získání hmotného nosiče s takovým digitálním obsahem (softwarem), v souladu se zde uvedenými podmínkami za uvedenou cenu. Digitální obsah (včetně případného hmotného nosiče) je označován též jako „zboží“. U jednotlivého zboží je specifikováno, zda je dodáváno na hmotném nosiči, či nikoli;

postup pro objednání a zaplacení zboží je podrobně popsán v sekci Jak nakupovat;

náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, která je spotřebiteli účtována jeho operátorem/poskytovatelem služby elektronických komunikací. Prodávajícím nejsou žádné další poplatky související se službami komunikace na dálku účtovány;

práva a povinnosti týkající se případného vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy; postup při jejich uplatňování je podrobněji popsán v sekci Reklamační řád;

je-li předmětem smlouvy dodání zboží jakožto digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pak vzhledem k tomu, že jej prodávající spotřebiteli zpřístupňuje před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel v souladu s § 1837 písmeno l) NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit, nejedná-li se o využití práva z vadného plnění v souladu s Reklamačním řádem;

je-li předmětem smlouvy dodání zboží jakožto digitálního obsahu na hmotném nosiči, není spotřebitel v souladu s § 1837 písmeno h) NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud porušil původní obal, nejedná-li se o využití práva z vadného plnění v souladu s Reklamačním řádem;

smlouva je uzavřena, jakmile spotřebitel zadá v objednávce požadované údaje a provede úhradu. Zadávané údaje je třeba pečlivě zkontrolovat, jejich pozdější změna po odeslání objednávky nemusí být z technických důvodů možná.

Odstoupení od smlouvy:

je-li předmětem smlouvy dodání zboží jakožto digitálního obsahu na hmotném nosiči a kupující neporušil původní obal zboží, je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo má i v případě, pokud by se jednalo o jiné zboží než digitální obsah, s výjimkou dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit, nebo novin, periodik nebo časopisů;

lze v oprávněných případech provést (mimo jiné) na základě vyplnění vzorového formuláře (zde ke stažení) pro odstoupení od smlouvy (dále jen „odstoupení od smlouvy“), který je součástí tohoto Nákupního řádu a musí být v uvedené lhůtě odeslán na adresu Moskevská 638/8, 460 01, Liberec 1. Prodávající obratem informuje kupujícího o přijetí odstoupení od smlouvy;

zboží, u kterého kupující spotřebitel uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, je povinen odeslat na adresu prodávajícího, a to do 14 dní od zaslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu zasláno v nepoškozeném stavu, v původním obalu, pokud je zboží zabaleno ve speciálním obalu, s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno, jakož i se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – zejména potvrzení o právech z vadného plnění, manuál apod.;

prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dní od předání zboží kupujícím převést veškeré prostředky, které od kupujícího obdržel v souvislosti s prodejem zboží, na bankovní účet určený kupujícím nebo je kupujícímu předat v hotovosti na pobočce prodávajícího;

z nákladů na dodání zboží vrátí prodávající kupujícímu pouze částku ve výši nejlevnějšího způsobu dodání;

kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).

VI. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji na SW.CZ se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Společnost Internet Info, s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči kupujícím.

Internet Info, s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

VII. Použití informací

Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů.

Internet Info, s.r.o. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému www.sw.cz využívají automaticky při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu kupujícímu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních obchodních nabídkách či výhodách.

VIII. Vyřizování stížností

Kupující se může se svými stížnostmi obrátit na kontaktní osobu pro vyřizování reklamací: info@sw.cz

K projednání a rozhodnutí případného sporu jsou příslušné obecné soudy České republiky. V případě sporu se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce. Další informace ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce.

IX. Závěrečná ustanovení

Tento Nákupní řád je platný od 1.8.2018 a ruší platnost předchozích nákupních řádů.

Hore